Egyptisk konst och arkitektur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG553

Kod
5EG553
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskaper om det gamla Egyptens konst och arkitektur
  • diskutera centrala frågeställningar och inriktningar inom studiet av det gamla Egyptens konst och arkitektur
  • uppvisa en orientering om ämnets källmaterial
  • redogöra för grundläggande konsthistorisk teori och metod

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande principerna för tolkning av egyptisk konst och ger en översikt över utvecklingen inom skulptur och annan konst. De viktigaste tempel- och gravmonumenten och deras byggnadshistoria presenteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. All undervisning är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med en skriftlig hemuppgift. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

  • Kursen är identisk med Fornegyptisk konst och arkitektur 7,5 hp, kurskod 5EG403; den överlappar med Egyptens historia och monument: Riksenande till splittring, 7,5 hp kurskod 5EG511, samt Egyptens historia och monument: Imperium till underkastelse 7,5 hp, kurskod 5EG512 och kan inte ingå i samma examen och kan inte ingå i samma examen.
  • Kursen får ej medtas i examen om den lästs som motsvarande delkurs i Egyptologi A, 30 hp eller Fornegyptisk kultur och språk, baskurs A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin