Stammar, stater, marknader och städer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR013

Kod
5AR013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva olika teorier och källmaterial som berör framväxten av tidiga stadsbildningar, handelsystem och hierarkiska samhällen i Skandinavien i ett jämförande perspektiv,
  • redogöra för huvuddragen i samhällsutvecklingen, särskilt förändringar i ideologi och materiell kultur, under järnålder i Skandinavien,
  • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från skandinavisk järnålder.

Innehåll

Kursen ger en översikt över skandinavisk förhistoria med fokus på järnålder och övergången till tidig medeltid. Särskilt studeras tidig urbanisering, framväxt av handelssystem och hierarkiska samhällen samt förändringar i ideologi och materiell kultur ur ett jämförande perspektiv. Kursen behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling, 3) Materiell kultur där studenterna även lär sig att översiktligt känna igen arkeologiska källmaterial från skandinavisk järnålder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinavien mellan region och rike 7,5 hp, kurskod 5AR610 eller Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid 7,5 hp, kurskod 5AR603. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin