Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV182

Kod
1GV182
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, samt genomgångna kurser Planering för vindkraft, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, och Vindresursbedömning, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utforma en vindpark så att den har potential att få tillstånd att byggas samt för bästa energiutbyte och lönsamhet
  • analysera och tillämpa regler, förordningar och tillståndspraxis i samband med vindkraftsprojektering vid en specifik plats
  • analysera och föreslå lösningar för att minimera miljöpåverkan och motstående intressen samt underlätta för acceptans av vindbruk
  • tillämpa projektledningsmetoder och processer för vindkraftsprojekt
  • planera för, kommunicera om och effektivt utföra ett projektarbete enligt fastslagna ramar i gruppform
  • analysera och reflektera över motiverade värdesystem samt sina lär- och konflikthanteringsstilar som berör gruppdynamiska processer

Innehåll

Kursen behandlar specifika projektledningsmetoder och processer för vindkraftsprojektering. Projektplanering, upplägg och arbete i projektteam, förhandlingar och intern konfliktlösning är viktiga inslag i kursen. I kursen ingår även workshops i gruppdynamik, konflikthantering, roller och övningar i effektiv projektledning.

Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där studenterna utformar en förstudie för en vindkraftsetablering. Förstudien görs ifrån en projekt- och tidsplan med avsikt att etableringen ska ha möjlighet att få tillstånd att byggas och bli ekonomiskt lönsam. Detta görs genom att studenterna initialt bestämmer vindresursen på en given plats genom kritiska val av mät- och beräkningsmetoder. Dessa resultat i kombination med ekonomiska data, miljöpåverkan och social acceptans (inklusive värdering av samhällsrelevans och etiska aspekter) används sedan för att föreslå en optimerad layout till en vindkraftspark på platsen. Även infrastrukturer såsom elnät och vägar kommer att beaktas. Vind- och energiberäkningar utförs med program såsom WindPRO där färdigheter inom vindresursbedömning tillämpas för att optimera val och placering av vindturbiner inom ett projekteringsområde.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fält och grupparbete.

Examination

Skriftlig projektrapport (2,5 hp), muntlig examen (2,5 hp), seminarier och workshops (3 hp), muntliga presentationer (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin