Byggnation, drift och underhåll av vindparker

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV156

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV156
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 45 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika moment inom byggnation av vindkraftsprojekt
  • redogöra för hur drift och underhåll planeras för vindkraftsprojekt
  • analysera resurser och kostnader för ett projekts livscykel baserat på relevant teori och praktisk erfarenhet
  • skapa en detaljerad byggplan för ett vindkraftsprojekt som inkluderar en logistik plan

Innehåll

Kursen introducerar logistikteori och vägledning för byggnation, drift och nedmontering av vindkraftsprojekt. Dessa används för att skapa en logistikplan som identifierar och tillhandahåller lösningar för potentiella problem och risker för projekt. Dessutom kommer kursen att identifiera nyckelutmaningar och lösningar för planering av byggnations- och driftfasen av ett vindkraftsprojekt där även hälsa och säkerhetsaspekter ingår. Livscykelkostnader för drift och underhåll kommer att bli granskade både i teori och praktik för havs- och landbaserad vindkraft.

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter 4 hp, aktivt deltagande i seminarier 2 hp och skriftlig projektrapport 4 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin