Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS318

Kod
1TS318
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgången kurs Industriell ekonomi I: företagets funktioner, varav 10 hp ska vara avklarade.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och diskutera grundläggande begrepp och modeller inom organisationsförändring, särskilt i relation till teknikbaserat entreprenörskap och innovation,
  • identifiera och analysera centrala frågeställningar inom förändringsledning, i synnerhet till följd av teknologisk utveckling,
  • redogöra för grundläggande produktionsekonomiska begrepp och principer för strategisk produktionsplanering i synnerhet med hänsyn till hållbarhet och komplexa leverantörskedjor,
  • analysera och kritiskt granska produktionsrelaterade problemställningar,
  • redogöra för grundläggande teorier och modeller i marknadsföring och dess organisation och styrning i teknikintensiva industrier,
  • utföra marknadsanalyser i olika teknikintensiva affärsmiljöer,
  • identifiera och med stöd av etiska teorier och beslutsmodeller diskutera centrala frågeställningar gällande etik i teknikintensiva företag i relation till produktion, marknadsföring och organisationsförändring.

Innehåll

I denna kurs placeras det teknikintensiva företaget i ett större sammanhang i sin näromgivning och företaget studeras i relation till sina leverantörer och kunder. Företag agerar alltid i en specifik kontext där omgivningen ställer krav och villkor som både möjliggöra och begränsar företagets verksamhet. Entreprenörskap och innovation kan sträva till dels inkrementella förändringar inom ramen för existerande verksamheter, dels radikala förändringar av verksamhetens villkor. I den här kursen diskuterar vi från olika perspektiv företagens verksamhetsmöjligheter och hur vi organiserar förändring.

Kursen består av fyra delar: organisation, produktion, och marknad samt den parallellt löpande reflektiva strimman.

Organisation: organisering av förändrings- och utvecklingsprocesser, såsom entreprenörskap, intraprenörskap, och innovationsledning.

Produktion: produktionsplanering, lagerhållning och kontroll, samt strategisk produktionsutveckling. Hållbarhet i produktion och leverantörskedjor.

Marknad: grundläggande begrepp inom marknadsföring. Verktyg för marknadsanalyser som underlag för strategiskt beslutsfattande. Simulering av marknadsanalys och marknadsföring.

Reflektiva strimman: etik i relation till produktion, marknadsföring och organisation. Etisk teori, beslutsmodeller.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier, simuleringar och studiebesök.

Examination

Organisering: skriftlig tentamen (2hp), skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Produktion: skriftlig tentamen (2 hp), laborationer och simuleringar (1 hp).

Marknadsföring: skriftlig tentamen (2 hp), skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp).

Reflektiv strimma: skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (1 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin