Miljö och klimat i förändring

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV172

Kod
1GV172
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1F, Miljövetenskap G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

15 hp i miljövetenskap, geovetenskap eller biologi alternativt 15 hp genomgångna kurser i hållbar energiomställning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva kopplingen mellan jordens geologiska utveckling och klimatutveckling.
  • förklara de grundläggande fysikaliska principerna för det globala klimatsystemet.
  • redogöra för naturliga klimat- och miljöförändringar som skett över olika tidskalor.
  • redogöra för dagens energipolitik och energisystem relaterat till klimatförändring.
  • redogöra för inverkan av klimatförändring på samhället och hur man arbetar med effekter av klimatförändringar och klimatanpassning.
  • muntligt och skriftligt redovisa ett grupparbete.

Innehåll

Kursen granskar miljö- och klimatförändringar från det senaste glaciala maximat (ca 20.000 år före nutid). Naturliga klimatarkiv granskas som bevis för miljö- och klimatförändringar. Den fysikaliska grunden för klimatsystemet undersöks inklusive effekter av atmosfärisk cirkulation och havsströmmar på globalklimat. Grundläggande oceanografi och hydrologi med koppling till klimatprocesser. Andra processer såsom vulkanism som kan initiera globalförändring presenteras. Påverkan på olika samhällsinstitutioner och infrastruktur, och hur man arbetar med klimatanpassning och att begränsa klimatförändringar idag. Grundläggande energipolitik samt energisystemkoncept presenteras med koppling till miljö- och klimatförändringar.

Undervisning

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete i grupp.

Examination

Examination är uppdelad på en skriftlig tentamen (4 hp), övningar och seminarier (4 hp) samt ett kursprojekt med muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin