Introduktion till hållbart entreprenörskap i råmaterialindustrin

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG436

Kod
1TG436
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

140 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs Innovationsledning och entreprenörskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera och kritiskt granska de speciella förutsättningarna inom råmaterialområdet för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv
  • värdera effectuation som handlingsstrategi för entreprenörskap, särskilt inom råmaterialområdet och ur ett hållbarhetsperspektiv, i relation till andra strategier
  • problematisera för- och nackdelar med att arbeta i lokala nätverk av aktörer - myndigheter, organisationer och företag med ett särskilt fokus på hållbar utveckling
  • resonera kring värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv
  • analysera och värdera betydelsen av system och rutiner för ekonomistyrning och finansiering i entreprenörsföretag inom råmaterialsektorn

Innehåll

Effectuation som handlingsstrategi för entreprenörskap. Olika perspektiv på produkter och tjänster och affärs- och företagsutveckling, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Olika strategier för entreprenörsprojekt och affärsutveckling i råmaterialsektorn. Modeller och verktyg för att analysera marknader och identifiera affärsmöjligheter i råmaterialsektorn, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utveckling av hållbar affärsverksamhet i nätverk och i samarbete med lokala och regionala aktörer, inklusive myndigheter och andra centrala organisationer. Etiska perspektiv på entreprenörskap i råmaterialindustrin, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Modeller för ekonomistyrning och budgetering med ett särskilt fokus på hållbar affärsutveckling i nya företag. Samarbete med underleverantörer och partners med hänsyn till olika funktioner och organisatoriska enheter i företaget.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp). Inlämningsuppgifter, seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin