Introduktion till biokemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB432

Kod
1KB432
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

90 hp inom naturvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de kemiska egenskaperna hos biomolekyler och grundläggande principer för kemisk bindning.
  • förklara sambandet mellan biomolekylers struktur och funktion.
  • redogöra för molekylära processer och termodynamik i biologiska system.
  • planera, genomföra, dokumentera och redogöra för biokemiska experiment.
  • utvärdera samt använda vetenskaplig litteratur och internetresurser för att undersöka biokemiska frågeställningar.

Innehåll

Kemiska principer för strukturen och egenskaperna hos biomolekyler och molekylära komplex i levande celler.

Makromolekylers struktur (strukturella nivåer, dynamik och modifieringar) samt samband mellan struktur och funktion.

Molekylära interaktioner i biologiska system.

Molekylära processer och termodynamik i biologiska system, såsom proteinveckning, protein-ligand-interaktioner, enzymkatalys, bioenergetik och energitransformation, transport och signaltransduktion

Visualisering av makromolekyler med datorgrafik.

Vanliga metoder för framställning och karakterisering av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projekt. Laborationer och projekt genomförs individuellt eller i grupp.

Examination

Laborationer och projekt (4 hp). Laborationer redovisas skriftligt. Projekt redovisas muntligt och skriftligt. Skriftlig tentamen i slutet av kursen (6 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av de praktiska övningarna/projekt och det skriftliga provet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som någon av kurserna Biokemi 10 hp (1KB409) eller Biokemi I 5 hp (1KB408).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin