Sannolikhetslära och inferensteori I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST065

Kod
2ST065
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2021
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 15 hp från Statistik A, 30 hp

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fått tillräckliga kunskaper i såväl sannolikhetslära som i allmänna principer för inferens för att kunna förstå och tillämpa statistiska metoder.

- ha förvärvat en viss förmåga att förstå och självständigt kunna använda de teoretiska begrepp, som förekommer i den grundläggande teorin för tillämpade statistiska metoder

- ha kunskaper om hur statistiska metoder kan utvärderas med hjälp av datorsimuleringar

- ha kunskaper om de matematiska metoder som används i teoretisk statistik

- kunna bedöma om förutsättningarna för en statistisk metod är uppfyllda

Innehåll

Matematiska grunder: Gränsvärdesbegreppet. Derivering och integrering.

Sannolikhetslära: Diskreta och kontinuerliga slumpvariabler. Förväntan och variansoperatorn. Linjära kombinationer av slumpvariabler. Bivariata fördelningar. Den betingade fördelningen och marginalfördelningen. Betingad förväntan och varians. Samplingsfördelningar och centrala gränsvärdessatsen.

Inferensteori: Punkt- och intervallestimation. Maximumlikelihood-metoden och andra estimationsmetoder. Estimatorers egenskaper: förväntningsriktighet, konsistens, relativ effektivitet. Hypotesprövning. Styrkefunktionen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Kursen är obligatorisk i Finsamprogrammet med finansiell inriktning.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin