Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST076

Kod
2ST076
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 september 2021
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Statistik A, 30 hp, och minst 15 hp från Statistik B, 30 hp

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • självständigt planera en statistisk undersökning där litteratursökning och vid behov insamlande och kritisk granskning av data ingår.
  • slutföra undersökningen inom givna tidsramar.
  • självständigt utföra de beräkningar och tillämpa de analysmetoder som krävs för att genomföra en statistisk undersökning av ett empiriskt material eller för att genomföra en utvärdering av en statistisk metod med hjälp av datorsimuleringar eller på annat sätt.
  • i såväl muntlig som skriftlig form redovisa resultaten av genomförda undersökningar och utvärderingar.

Innehåll

Uppgiften kan utföras individuellt eller som ett grupparbete för två studerande. Den kan bestå av t.ex. deltagande i en statistisk konsultation eller utredning, granskning av en statistisk utredning eller annan publikation eller bearbetning av ett statistiskt material. Arbetet skall redovisas i en rapport och ventileras på ett antal seminarium. I kursfordringarna ingår att utföra ett uppdrag som opponent vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisning erbjuds i form av individuell handledning. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Arbetet skall presenteras muntligt, dels vid seminarier under arbetets gång och dels vid ett slutseminarium då den skriftliga rapporten ventileras.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt de skriftliga och muntliga redovisningarna av detta.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin