Högprestanda- och parallellberäkningar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD064

Kod
1TD064
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 40 hp datavetenskap inklusive 10 hp programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv kod för moderna datorarkitekturer,
  • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning,
  • föreslå och implementera effektiva prestandaoptimeringar,
  • identifiera de faktorer som begränsar parallellismen i ett program eller algoritm,
  • analysera möjligheter för delning och separation av data i minneshierarkin,
  • skriftligt redovisa prestandaanalys på ett klart och tydligt sätt.

Innehåll

Introduktion till högprestandaprogrammering och hårdvara. Olika typer av datorarkitekturer och minnesorganisationer. Viktiga begrepp såsom datadistribution, lastbalansering, låshantering och synkronisering.

Parallellprogrammering med operativsystemets trådstöd och OpenMP, inklusive stöd för heterogena arkitekturer. Analys av bandbredd och latency vid design av dataflöden. Begrepp relaterade synkronisering vid användning av delat minne, inklusive mutexes och atomiska operationer. Task-baserad programmering. Verktyg och metoder för problemlösning, programvaruutveckling, avlusning, prestandaanalys och prestandaoptimering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Laborationer (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och projektuppgifter (3.5 hp) som redovisas skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1DL560, 1TD351 och 1TD062.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin