Vindkraftteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG401

Kod
1TG401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Genomgången Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanligaste aerodynamiska, mekaniska och elektriska koncepten för vindkraftverk samt värdera deras för- och nackdelar i en given situation,
  • analysera mekaniska laster på vindkraftverk,
  • översiktligt planera drift och underhåll för ett givet vindkraftverk,
  • redogöra för och bedöma fundament, torntyper och turbiner med hänsyn till terräng och klimat,
  • skriva en rapport enligt gängse vetenskaplig standard.

Innehåll

Vindkraftverks funktion och tekniska delsystem. Aerodynamik, mekanik, elektromagnetism, elsystem och kontrollsystem.Val och utformning av vindkraftverk samt placering i förhållande till den fysiska miljön. Slitage, drift och underhåll. Ljudemission från vindkraftverk. Vetenskaplig rapportskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (3,0 hp) samt skriftlig projektrapport med muntlig presentation (2,0 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE729, Vindkraftverk - tekniska koncept och tillämpning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin