Experimentella metoder i biofysik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG851

Kod
1BG851
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biofysik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt 15 hp från kurserna Biofotonik, Molekylär och statistisk mekanik eller Fysikalisk molekylärbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teori och begrepp för strukturbestämning med transmissionselektronmikroskopi (TEM) inklusive kryo-elektronmikroskopi
  • redogöra för grundläggande metoder som används för strukturbestämning med elektronmikroskopi
  • redogöra för grundläggande begrepp inom röntgenkristallografisk teori 
  • redogöra för grundläggande metoder som används inom makromolekylär kristallografi
  • redogöra för förutsättningar och begränsningar för olika strukturbestämningsmetoder och för vilken information de olika metoderna ger
  • beskriva materiens växelverkan med elektromagnetisk strålning och dess tillämpning i spektroskopin
  • tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen
  • välja lämpliga biofysikaliska metoder för att svara på biologiska frågeställningar

Innehåll

Kursen ger en bred översikt över biofysikaliska metoder, deras roll inom biologin samt de principer som gör dem möjliga. Studenten ges en teoretisk bakgrund till spektroskopiska principer, spektroskopiska instrument, effekter av molekylär symmetri samt bildformation inom elektronmikroskopi och röntgenkristallografi. Dessutom ges praktisk erfarenhet av tolkning och värdering av data från både röntgenkristallografi, kryo-elektronmikroskopi och spektroskopiska metoder.

Specifika metoder som tas upp i kursen är: röntgenkristallografi, kryo-elektronmikroskopi, elektrontomografi, elektronisk absorptions- och emissionsspektroskopi av atomer och molekyler, IR-spektroskopi, ljusspridning och Ramanspektroskopi, röntgenspektroskopi, NMR-spektroskopi.

I kursen ingår även ett studentdrivet projekt där en biofysikalisk frågeställning utreds med hjälp av de metoder och den kunskap som förmedlats i kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar, laborationer, litteraturseminarier samt ett projektarbete.

Examination

Skriftligt prov i strukturbiologi (6 hp), skriftligt prov i spektroskopi (4hp). Laborationer, datorövningar, litteraturseminarier och projektarbete (5hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin