Mekanik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA104

Kod
1FA104
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I och Envariabelanalys ska vara genomgångna

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar på en grundläggande nivå.
  • förklara och använda teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de

    fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar.

  • tillämpa de fundamentala storheterna och den klassiska mekanikens teori på en grundläggande nivå genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse.
  • relatera Newtons och Eulers mekanik till tekniken i det vardagliga livet.
  • översätta en problemtext beskriven med ord till relevanta ekvationer och figurer.
  • lösa analytiska problem med mekaniska och tekniska tillämpningar, samt bedöma resultatens rimlighet.
  • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Partiklars kinematik, beskriven med hjälp av kartesiska koordinater.

Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.

Partikelsystem, masscentrum.

Stel kropps kinematik och dynamik: Eulers lagar för rotation kring fix axel. Tröghetsmoment, kraftmoment, rörelsemängdsmoment.

Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar

Experimentellt arbete inklusive mätvärdesbehandling, laborationer, muntliga och skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamina. Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1FA104 Mekanik kan ej ingå i examen tillsammans med 1FA101 Mekanik I. 1FA104 Mekanik ger inte de nödvändiga förkunskaperna för att läsa 1FA102 Mekanik II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin