Serbiska/kroatiska/bosniska E2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SB014

Kod
5SB014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp i serbiska/kroatiska/bosniska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Undervisningen syftar till att ge fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper i serbiska, kroatiska, bosniska samt övergripande kunskaper i serbisk/kroatisk/bosnisk-svensk kontrastiv grammatik och kunskaper om serbiska, kroatiska och bosniska språkets utveckling. Därutöver är kursens syfte att ge insikt i utveckling av serbisk, kroatisk, bosnisk migrantlitteratur i världen, litterär översättning från och till serbiska, kroatiska, bosniska, standardspråkens historia eller diskursen kring samtida nationell identitetsbildning i språkområdet.

Efter kursen ska studenten:

 • i tal och skrift på serbiska, kroatiska, bosniska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
 • visa mycket goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i serbiska, kroatiska, bosniska
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de valda ämnesområdena.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • identifiera och reflektera över syntaktiska och morfologiska skillnader mellan serbiska, kroatiska, bosniska och svenska      
 • identifiera och diskutera inbördes skillnader och likheter mellan serbiska, kroatiska och bosniska
 • analysera och tillämpa allmänna lingvistiska teoretiska och konceptuella ramverk.     

efter delkurs 2:

 • analysera och uppvisa praktiska kunskaper i det serbiska, kroatiska, bosniska språkets struktur
 • behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos serbiska, kroatiska, bosniska texter på en högre stilnivå, i synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter    
 • kunna översätta svensk text till idiomatisk serbiska, kroatiska, bosniska
 • vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och serbiskt, kroatiskt, bosniskt språkbruk 

 efter delkurs 3:

 • analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt ha insikter i standardologins allmänna teori
 • uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och standardspråkens formella historia
 • identifiera och analysera problem med avseende på de serbiska, kroatiska och bosniska standardspråkens historia och ideologier 

efter delkurs 4:

 • redogöra för litteraturvetenskapliga teoribildningar om migrantlitteratur 
 • redogöra för huvuddragen i den serbiska, kroatiska och bosniska migrantlitteraturens utveckling   
 • placera och analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell och samhällelig kontext 

efter delkurs 5:

 • kunna resonera om grundläggande översättningsteoretiska begrepp samt problematisera kring skönlitterär översättning
 • kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska eller tvärtom
 • redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska eller tvärtom
 • förstå de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang.  

efter delkurs 6:

 • kunna identifiera de huvudsakliga dragen i diskursen som i Väst konstruerats kring Balkans samhällen och kulturer
 • använda relevanta identitetsteoretiska begrepp för att diskutera och problematisera relationen mellan Balkan och Väst
 • ha god förståelse för de villkor och maktförhållanden som legat bakom den dominerande regionala självförståelsen sedan Jugoslaviens upplösning.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser, varav två är obligatoriska. De valbara delkurserna är periodiserade och valet görs i samråd med kursansvarig lärare.

Delkurs 1. Kontrastiv grammatik, 7,5 hp (obligatorisk)

Kursen ger fördjupade kunskaper i allmän lingvistik och serbisk, kroatisk, bosnisk grammatik samt i de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan serbiska, kroatiska, bosniska och svenska. Även inbördes skillnader och likheter mellan serbiska, kroatiska och bosniska belyses. Studenterna förväntas ha god grundläggande grammatisk kunskap som bas. På kursen tränas förmågan att förstå och förklara kontrastiva skillnader i grammatiken utifrån lingvistiska teorier. Kontrastiva skillnader i struktur och stil inom exempelvis vokabulär och idiomatiska uttryckssätt diskuteras och studeras.

Delkurs 2. Färdighetskurs i serbiska, kroatiska, bosniska, 7,5 hp (obligatorisk) 

Undervisningen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i serbiska, kroatiska, bosniska på avancerad nivå i både skrift och tal. Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras. Olika stilistiska drag i serbiska, kroatiska, bosniska samt skillnader mellan det talade och det skrivna språket diskuteras med utgångspunkt i de valda texterna. Kursen kan i samråd med den ämnesansvarige läsas utomlands.

Delkurs 3. Standardspråkens historia, 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen ger en övergripande förståelse av de äldre sydslaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext. Särskild tonvikt läggs vid analys av skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt standardologins allmänna teori. Under kursen tränas förmågan att identifiera och analysera utmaningar med avseende på enstaka moderna sydslaviska standardspråk, i synnerhet serbiska, kroatiska och bosniska och dessas språkhistoria.

Delkurs 4. Serbisk, kroatisk, bosnisk migrantlitteratur i världen, 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen ger fördjupade kunskaper i den samtida serbiska, kroatiska, bosniska s.k. migrantlitteraturens utveckling samt en genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur. Kursen behandlar skönlitteraturen och skönlitterära författare med serbisk, kroatisk, bosnisk bakgrund verksamma utanför sina ursprungsländer. Inom kursen studeras även tematiska och stilistiska likheter i de valda författarnas verk. Därutöver diskuteras publiceringsmöjligheter och migrationslitteraturens ställning inom den serbiska, kroatiska, bosniska litteraturens samtida historia.

Delkurs 5. Litterär översättning 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande översättningsteori samt utmaningar kring skönlitterär översättning. Särskilt fokus läggs vid hantering av de viktigaste återkommande svårigheterna vid skönlitterär översättning från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska och omvänt. Studenter som har serbiska, kroatiska, bosniska som modersmål kan välja att översätta från svenska till sitt modersmål. Kursen ger insyn i kultur- och språkkontrastiva element samt utvecklar förståelse för de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang. 

Delkurs 6. Balkan och Väst 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt vetenskapligt perspektiv på diskursen kring Balkan i den anglosaxiska och skandinaviska litteraturen under 1900-talet och framåt. Kursen belyser sättet på vilket regionen tenderat att framställas i media och litteratur samt hur det i sin tur påverkat den regionala självförståelsen och relationen till Västeuropa och USA. Betydelsen av kollektivt identitetsskapande mot bakgrund av specifika historiska förhållanden och samhällskonflikter analyseras med utgångspunkt i vetenskapliga och litterära verk om regionen, särskilt de som tillkommit i samband med eller efter Jugoslaviens upplösning. Dessa tolkas bl.a. inom ramen för begreppet 'balkanism' som synliggör den diskursiva representationen av Balkans kulturer och samhällen som annorlunda och främmande.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Beroende på antalet antagna kan vissa delkurser erbjudas som läskurser.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråken är svenska och serbiska, kroatiska, bosniska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter.

Delkurs 3: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 4: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 5: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt ett längre översättningsarbete av en text som i original omfattar ca 50 boksidor.

Delkurs 6: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin