Vetenskaplig metodik på avancerad nivå

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KK020

Kod
3KK020
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicinsk laboratorievetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 8 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en obligatorisk kurs för studenter antagna till masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap, men kan även ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap 180 hp, eller kandidatexamen inom närliggande område. Alternativt antagen till masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Mål

Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om vetenskapsteori i allmänhet och hur det specifikt förhåller sig till biomedicinsk laboratorievetenskap
  • identifiera och bedöma forskningsetiska frågor i vetenskapliga sammanhang
  • identifiera skillnader mellan vetenskaplig samt populärvetenskaplig presentation av projekt

Färdighet och förmågor

  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och biomedicinskt laboratorievetenskapligt perspektiv vid problemformulering och resultattolkning
  • visa teoretisk och praktisk kunskap om vetenskaplig presentationsteknik (muntlig och skriftligt) värdera och diskutera forskningsetiska frågor utifrån kunskap om vetenskaplig ohederlighet
  • delta aktivt i vetenskapliga diskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar med relevans för ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap
  • utvärdera och diskutera samband mellan studiedesign och metodik, samt bioinformatiska och statistiska analysmetoder
  • Kritiskt diskutera etiska frågeställningar kopplade till forskningsfusk och biobankslagen

Innehåll

Kursen har till syfte att skapa en god vetenskaplig bas. Kursens fokusområden är vetenskaplig metodik, vetenskaplig presentation, vetenskaplig kommunikation, biostatistik samt etik. I kursen ingår en vetenskaplig litteraturstudie med fokus på biomedicinsk laboratorievetenskap som redovisas muntligt och skriftligt. Självstudier av litteratur inom området vetenskapsteori.

Undervisning

Föreläsningar samt seminarier. Litteraturstudie för översiktsartikel. Självstudier i vetenskapsteori.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment, dvs deltagande i seminarier, posterpresentation och inlämningsuppgifter (motsvarande 5hp). Examination består av presentation av litteraturstudie i form av en översiktsartikel som presenteras muntligt och skriftligt (5 hp). Självstudierna inom vetenskapsteori examineras genom aktivt deltagande i seminarier (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin