Praktisk engelska: litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN044

Kod
5EN044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 februari 2022
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha viss kännedom om berättarteknisk terminologi
  • ha ökat sin förmåga att läsa engelska texter
  • ha ökat sin förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
  • ha grundläggande färdighet i att analysera litterära texter
  • ha insikt om vikten av genusperspektiv vid läsning av en text
  • kunna diskutera litterära texter muntligt och skriftligt på engelska
  • kunna argumentera på engelska för sin tolkning av en text med stöd av texten
  • i en kortare uppsats kunna presentera och analysera en text på engelska.

Innehåll

Kursen ägnas åt en genomgång av modern engelskspråkig litteratur som skildrar människor och deras situation i det nutida samhället. Samtidigt tränas studenten i att läsa engelsk prosa samt i att uttrycka sig på engelska.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Undervisning sker genom seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Undervisningen sker på engelska.

Undervisning distanskurs: Undervisningen sker via webbaserade verktyg och plattformar. Schemalagda virtuella möten kan tillkomma. Studenter måste fullfölja alla uppgifter för att bli godkända på kursen. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga hemuppgifter samt genom avslutande skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1 och 5EN305.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin