Projektledning med agila metoder 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD953

Kod
5SD953
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning, 180 hp.

Behörighetskrav

Projektledning med agila metoder, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara och tolka teorier, principer och verktyg kopplade till produktionsmetoderna Scrum och Lean.
  • Återberätta de grundläggande mekanismerna i Scrum - Start to Finish.
  • Visa förståelse för de olika rollerna inom Scrum.

Innehåll

Kursen förutsätter grundläggande kunskap i agila projektledningsmetoder samt speldesigndokumentation. Kursen fokuserar på att förse studenterna med teoretisk förståelse för, samt praktiskt erfarenhet av kärnprinciperna i produktionsmetoden Scrum, vilket inkluderar 'Lean'-principer, planera-implementera-utvärdera-cykeln och insamling av data från arbetslag som använder Scrum.

Kursen utvärderar produktionsmetodens effekt på produktivitet, arbetsmoral och kvalitet. Studenterna kommer utforska förekommande svårigheter som arbetslag stöter på, nyckelstrategier för att lyckas med projekt, liksom teoring bakom de grundläggande mekanismerna i Scrum; Sprint-planering, sekventiell kontra överlappande utveckling och Scrum-artefakter.

Studenterna antar rollen som Scrum-masters vilka vägleder ett arbetslag som utför ett spelutvecklingsprojekt. Under kursens gång förväntas studenterna applicera de grundläggande mekanismerna i Scrum i sin vägledning av arbetslaget, mer specifikt genom att skapa samt hantera produktens backlog, planera sprintar, hantera sprint-backlogs, burnout charts, task boards och release-planering. Studenterna får också teoretisk utbildning i de olika auktoriteter och ansvarsområden som de olika rollerna har i Scrum-processen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter samt seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner, skrivuppgifter och presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin