Global amerikansk historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN752

Kod
5EN752
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 september 2021
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

USA-kunskap A1 eller 30 hp inom humaniora/samhällsvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för och analysera huvuddragen i de globala och transnationella processer som format amerikansk historia
  • kunna visa förståelse för hur transnationella vetenskapliga teorier och perspektiv påverkat tolkningen av amerikansk historia
  • kunna visa förmåga att kritiskt reflektera kring olika teorier och perspektiv som presenteras i kurslitteraturen

Innehåll

Kursen behandlar USA:s historia ur globala och transnationella perspektiv. I fokus står teman som imperialism och territoriell expansion, USA:s kulturella, ekonomiska, politiska, och militära inflytande på omvärlden, och hur omvärlden har förhållit sig till USA.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap B1 eller med kursen Amerikansk historia II (5EN722).

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin