Språkstruktur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS211

Kod
5NS211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • ​kunna redogöra för grundläggande begrepp inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik
  • kunna tillämpa grundläggande språkstrukturella analysmetoder.

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. Studenten utvecklar insikter i språkets struktur samt färdigheter i språkstrukturell analys. Vidare introduceras grundläggande begrepp för analys av språklig betydelse.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och skriftligt prov. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Om särskilda skäl föreligger får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd för universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med delkursen Språkstruktur på Svenska språket A och Nordiska språk A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin