Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV378

Kod
3FV378
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 24 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Kursens övergripande mål är att ge teoretisk kunskap i beteendemedicin och tillämpning av beteendemedicinska strategier på individnivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. beskriva centrala begrepp inom beteendemedicin och grundläggande principer för beteendeinlärning

2. beskriva och analysera hälsoteorier av relevans för folkhälsoområdet på individnivå

3. sammanfatta och analysera vetenskapliga artiklar inom beteendemedicin.

Färdighet och förmåga

4. utforma individanpassat underlag för att monitorera och analysera hälsobeteende på individnivå samt relatera till relevanta hälsoteorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. visa förmåga till reflektion över hälsobeteende på individnivå och implikationer för eget arbete inom folkhälsoområdet

Innehåll

Kursen omfattar teori och forskning inom beteendemedicin, grundläggande principer för beteendeinlärning och evidensbaserade strategier för att stödja beteendeförändring

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska moment vid seminarier med redovisning av hemuppgifter som görs individuellt eller i grupp. Utöver de obligatoriska momenten ges föreläsningar som stöd till hemuppgifter och läsande av kurslitteraturen.

Examination

Examination görs vid muntlig redovisning under seminarier och genom skriftliga inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter 3FV199 Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin