Etnologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EE105

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EE105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om människan som kulturvarelse, och en förståelse av hur etnologer och folklorister formulerar forskningsfrågor och producerar kunskap om komplexa samtida och historiska sammanhang. Efter genomförd kurs ska studenterna kunna tillämpa etnologiska och folkloristiska perspektiv och metoder.

Kursen kan läsas på två sätt: på campus eller på distans (nätburen undervisning). Båda spåren ger likvärdiga grunder i etnologin. Campuskalternativet är utöver dessa grunder inriktad på frågor om hur kulturer formas av sociala och ekonomiska omständigheter. Det nätburna kursalternativet har en motsvarande profilering mot kulturarv och hur platser och regioner påverkas i en allt mer globaliserad värld, bland annat i förhållande till besöks- och upplevelseindustri.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och problematisera grundläggande begrepp och metoder inom etnologi och folkloristik
  • redogöra översiktligt för etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och ämnesutveckling
  • återge grunddrag i sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige
  • föra en kritisk diskussion om samhällsfenomen som historiska och kulturella konstruktioner
  • föra en kritisk diskussion om människan som kulturell varelse
  • analytiskt tillämpa ett kulturarvspolitiskt synsätt på frågor om kulturarv och historiebruk
  • redogöra översiktligt för och kritiskt diskutera grunddrag i folkliga föreställningsvärldar samt folkliga praktiker kring folktro och religion, såväl i äldre som nyare tid
  • ge exempel på aktuella etnologiska och folkloristiska forskningsfält samt hur etnologer och folklorister producerar kunskap
  • visa färdigheter i observation och etnografiskt skrivande med grundläggande krav på perspektivering och distansering
  • avgränsa ett empiriskt undersökningsområde, formulera forskningsfrågor och självständigt upprätta en mindre projektplan.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser som väljs ut bland totalt åtta delkurser. Utbudet av delkurser kan dock skilja sig åt beroende på när kursen ges. Möjlighet finns till byte mellan campus och distans vid mittermin under hösten.

1: Etnologi och folkloristik - en introduktion 7,5 hp (Nätburen alternativt Campus)

Vad studerar etnologer, hur gör de och vad är det bra för? Mot bakgrund av en ämneshistorisk översikt över tidigare arbeten inom etnologin presenteras hur etnologer idag studerar människan som kulturvarelse.

På momentet presenteras även ämnets metoder och tekniker, det vill säga. hur etnologen/folklorister, utifrån ett valt perspektiv, skapar sitt forskningsmaterial - arkivmaterial, fältarbete, intervjuer. Därtill presenteras centrala begrepp och forskningsområden som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt föreställningar om ras.

Utöver föreläsningar görs ett studiebesök på museum och/eller ett arkiv och vi prövar på att samla in material - en intervju, en observation - som därefter diskuteras i grupp. Vi arbetar också med uppgiften att omformulera ett eget intresseområde till en etnologisk undersökning med möjliga undersökningsfrågor. I praktiska övningar studerar vi vad etnologer och folklorister gör och vilka kunskaper etnologi ger.

2a: Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet 7,5 hp (Nätburen)

Centrala teman på kursen är hur berättelser om och gestaltningar av det förflutna använts och format föreställningar om identitet och kulturarv i Sverige och andra europeiska länder. Fokus ligger på Sveriges framväxt som nationalstat i en europeisk kontext. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer genusmönster.

alternativt

2b: Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer 7,5 hp (Campus)

Centrala teman är hem, hushåll, arbetsliv samt lokala gemenskapers organisationsformer under skilda tidsskeden inom Sverige och med utblickar mot en europeisk kontext. Kursen ger inblick i vardagsliv, försörjningsformer och föreställningar om kön, sexualitet, ras och klass under förindustriella och industriella skeden. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer och genusmönster.

3a: Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst 7,5 hp (Nätburen)

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras - såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas folktro och ritualer kring (folklig) läkekonst och livets och årets faser.

alternativt

3b: Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 hp (Campus)

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras - såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas ritualer kopplade till seder och religiösa föreställningar.

4 a: Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism 7,5 hp (Nätburen)

Kursen tar upp teman som kulturarv och turism utifrån en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, begrepp och aktuella forskningsfält. Den behandlar såväl svenska som internationella förhållanden. Under kursen belyses också ämnets vetenskapshistoria och hur samtida etnologisk och folkloristisk forskning kan tillämpas i arbetslivet.

alternativt

4b: Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet 7,5 hp (Campus)

Kursen tar upp teman som migration och urbanitet utifrån en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, begrepp och aktuella forskningsfält. Den behandlar såväl svenska som internationella förhållanden. Under kursen belyses också ämnets vetenskapshistoria och hur samtida etnologisk och folkloristisk forskning kan tillämpas i arbetslivet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av muntliga och skriftliga föreläsningar, seminarier, chattseminarier, arkivuppgifter, muntliga och skriftliga övningar enskilt eller i grupp samt genom arkivbesök och studiebesök. Undervisningsformerna varierar beroende av val av delkurs.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter och prov samt genom aktivt deltagande i seminarier och övningar. Examinationsformerna varierar beroende av val av delkurs.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs 30 hp inom programmet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin