Jordens potentialfält

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva tyngdfältet och magnetfältet med hjälp av potentialer, Gauss lag och Laplaces ekvation.
  • Utveckla tyngdfältet och magnetfältet med hjälp av Greens identiteter och Helmholtz teorem.
  • Ge en detaljerad beskrivning av hur jordens gravitationsfält och magnetfält kan uppmätas och undersökas.
  • Jämföra mätningar av tyngdfältet och magnetfältet med hjälp av Poissons samband.
  • Analysera potentialfälten med hjälp av harmoniska funktioner (Fourierkomponenter och klotytefunktioner).
  • Använda och evaluera filtreringsmetoder såsom utåt och inåt extrapolering för att förstärka fälten från geologiska målstrukturer.
  • Designa mätkampanjer för kartläggning av strukturer och processer i jordens inre som är relaterade till gravitationsfältet och magnetfältet.
  • Beskriva grunderna inom 3D-modellering av jordens potentialfält.

Innehåll

Energi, arbete och potential. Greens identiteter för skalära potentialer och Helmholtz teorem för vektorfunktioner. Kraft och potential tillhörande gravitations- och magnetfält. Gauss lag och Laplaces ekvation för gravitationskraft och magnetisk kraft. Magnetisering, magnetisk permeabilitet och susceptibilitet. Poissons samband mellan den magnetiska potentialen och gravitationskraften. Klotytefunktionsanalys och Fouriermetoder. Filtrering i Fourierrummet. Tyngdfältet, geoiden och jordens form. Regionala tyngdfält och tyngdfältsanomalier. Jordmagnetiska fältets ursprung och variation i tid och rum. Mätmetoder för tyngdfältet och geomagnetiska fältet. Direkta metoder för modellering ("forward modelling") av gravitationen och magnetfältet.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorövningar.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter (1 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin