Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG049

Kod
1BG049
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 27 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Allmänt

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Behörighetskrav

7,5 hp ledarskap för grundlärare och 7,5 hp VFU för grundlärare, alternativt lärarexamen med inriktning mot grundskolan.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha ämneskunskap inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena samt kunskap i dessa ämnens didaktik så att hen kan:

  • tillämpa kunskaper om vardagliga naturvetenskapliga fenomen
  • tillämpa begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv
  • utföra laborationer och studier i fält samt diskutera observationer och erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
  • tillämpa teknik i elevernas vardag
  • tillämpa forskning inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik
  • integrera naturvetenskap och teknik med andra skolämnen för grundskolan årskurs 4-6.

Innehåll

Kursen har genomgående ett tekniskt naturvetenskapligt tvärvetenskapligt arbetssätt, där biologi, fysik, geovetenskaper, kemi och teknik ingår. Frågor inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena belyses från de olika ämnenas perspektiv. Teknik och naturvetenskapernas idéhistoria och didaktik, hållbar utveckling, artkunskap, organismers livscykler och livshistoriestrategier, fotosyntes, förbränning och andra reaktioner, ekologi, humanfysiologi, evolution, termodynamik, meteorologi, ellära, mekanik, kinetik, optik, akustik, astronomi, atom- och molekylteori, kemiska bindningar, luften och vattnets kemi, material och form, rörliga delar, tekniska system, friluftsteknik och estetik.

Undervisning

En betydande del av kursen genomsyras av ett praktiskt undersökande arbetssätt med laborationer, övningar, exkursioner och diskussioner. Även föreläsningar och demonstrationer ingår som viktiga moment i kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga prov anordnas vid ett flertal tillfällen under kursen. För att kursen skall bedömas som godkänd (G) fordras: godkända resultat från samtliga prov, samtliga laborationer godkända samt deltagande i övningar och exkursioner.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med 1BG029 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin