Att leda verksamhet i förskolan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE187

Kod
4PE187
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N, Pedagogik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 27 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till förskollärarens arbetsuppgifter i den pedagogiska verksamheten. Kursen behandlar särskilt det pedagogiska ledarskapet såsom det uttrycks inom förskoleverksamheten.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för förskolans yrkeskategorier och deras olika ansvarsområden
  • beskriva förskollärarens didaktiska uppdrag och uppdraget som pedagogisk ledare
  • göra enklare analyser av ledarskapets dimensioner i förskolan i relation till förskolans uppdrag
  • visa ledar- och samarbetsförmåga i arbetslag
  • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

  • Förskolans yrkeskategorier, förskolläraryrket och det pedagogiska ledarskapet.
  • Samverkan med vårdnadshavare och samhälle.
  • Undervisning i förskolan och förskoledidaktik.
  • Akademiskt skrivande och professionell kommunikation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin