Malmprospektering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP017

Kod
1MP017
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva malmfyndigheter och dess fördelning i jordskorpan,
  • analysera hur olika malmområden bildas,
  • utvärdera geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder,
  • bedöma malmresurser utifrån ekonomiska och samhälleliga perspektiv,
  • kritiskt bedöma gruvverksamheternas miljöpåverkan och föreslå initiativ för att göra exploration och gruvdrift mera hållbara.

Innehåll

Kursen behandlar egenskaper och bildning av malm. Geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder redovisas. Geologisk prospektering fokuserar på värdbergarter, omvandlingsmineral och geologiska strukturer i malmfyndigheter. Geokemisk prospektering behandlar mark- och vattengeokemi, samt omvandlingsvektorer. Under hela kursen belyses frågor kring ekonomi och hållbarhet. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, case-baserat lärande och praktiska övningar.

Examination

Muntlig presentation (2 hp). Skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin