Vävnads- och utvecklingsbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MU124

Kod
3MU124
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, och Cell-och molekylärbiologi 15 hp, eller motsvarande.

Mål

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande humanembryologi.
  • redogöra för grundläggande vävnadsbiologi.
  • beskriva på mikroskopisk nivå hur olika vävnader är uppbyggda.
  • beskriva grundläggande vävnads- och utvecklingsbiologiska teknikers syften och utföranden.

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • bedöma vad mikroskopiskt preparat visar med avseende på människokroppens olika organsystem.
  • sammanställa och tolka resultat i såväl skriftlig som muntlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

  • söka, sammanställa, presentera samt kritiskt granska utvecklings-och vävnadsbiologisk information.

Innehåll

Utvecklingsbiologi:

Köns-, stamcellers och somatiska cellers bildning. Befruktning. Embryonal induktion och morfogenes. Celldifferentiering under embryogenesen; morfogener, cellsignalering och transkriptionell kontroll. Tidig embryonalutveckling samt de olika organsystemens bildning. Grundläggande teori om fosterskador (teratologi). 

Vävnadsbiologi (histologi):

Cell-cellkontakter, extracellulärt matrix (ECM) och integrinsignalering. Epitelial-mesenkymal transition (EMT). Angiogenes samt bildning av tumörceller och cancer. Grundläggande histologi avseende mänskliga organsystemen.

Vävnads- och utvecklingsbiologiska tekniker:

Modellorganismer för grundläggande studier av vävnaders utveckling samt samband mellan genotyp och fenotyp. Grundläggande genetik och genetisk analys. Transgen- och genutslagningsteknik samt vissa etiska aspekter rörande stamceller. Mikroskopering och immunohistokemi.

Undervisning ges dessutom i bibliotekskunskap samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Undervisning

Undervisninger sker i form av föreläsningar, laboration, seminarier, litteraturpresentationer samt annan studentaktiverande undervisning.

Examination

För godkänd kurs krävs:

  1. godkända obligatoriska moment
  2. godkänd tentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på ett annat sätt. Särskilda sätt kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin