Laboratorieautomation i biovetenskap

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FF037

Kod
3FF037
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

150 hp inklusive kunskaper motsvarande minst 60 hp inom ämnena kemi, biologi, biokemi, farmaceutisk vetenskap eller medicin. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Beskriva och förklara mål, verktyg och effekter av automatisering för olika typer av applikationer inom biovetenskap
  • Designa och utvärdera övergången från ett manuellt labbprotokoll till ett automatiserat protokoll
  • Designa protokoll och utföra pipettering med hjälp av automatiserade vätskehanteringsinstrument
  • Använda automatiserade mikroskop för att automatisera bildtagning samt analysera, tolka och sammanfatta resultaten skriftligt på god engelska
  • Konfigurera och exekvera protokoll för att  hantera prover med hjälp av en robotarm
  • muntligen presentera och diskutera resultat, på god engelska, och ge konstruktiv feedback till övriga deltagare

Innehåll

INNEHÅLL

Kursen ger en introduktion till teori och metoder för automatisering av laborativa protokoll, främst i en biologirelaterad laboratoriemiljö. Kursen ger en översikt av olika typer av automation inom biovetenskap, instrument, robotar med tillhörande biologiska applikationer. Kursen går vidare med moment för design av och konvertering av existerande protokoll till automatiserade protokoll. Teoretiska moment varvas med praktiska moment  som inkluderar vätskehantering med pipetteringsrobot, provhantering med robotarm, samt automatiserad mikroskopi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppövningar. Obligatoriska moment: laborationer och gruppövningar. Vissa laborationer redovisas skriftligt. Kursen ges på engelska.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (5 hp), godkänt resultat på  laborationer och gruppövningar (2,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin