Kärnvapen och nedrustning

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK064

Kod
2FK064
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa:

  • Förmåga att redogöra för nyckelbegrepp och ansatser i forsknings om kärnvapen, icke-spridning och nedrustning
  • Förmåga att analysera upptrappnings- och nedtrappningsdynamik i konflikter som involverar stater med kärnvapen
  • Förmåga att kritiskt utvärdera den nuvarande icke-spridnings- och nedrustningsregimen, inklusive befintliga fördrag/avtal och olika övervakningsprocesser
  • Förmåga att självständigt och kritiskt diskutera viktiga fall och aktuella frågor inom området, inklusive etiska aspekter
  • Förmåga att självständigt skriva akademiska texter inom en given tidsram, med tillämpning av begrepp och teorier som introducerats i kursen

Innehåll

Idag lever vi i en multipolär världsordning med snabb teknisk utveckling och ökade spänningar som involverar stater som har kärnvapen. För att bidra till global kärnvapennedrustning behövs bred kompetens och ett starkt engagemang från morgondagens forskare från olika discipliner och praktiker. Denna kurs syftar till att inspirera studenter från olika vetenskapliga discipliner att anta dessa utmaningar genom att göra dem bekanta med kärnteknik och centrala teorier, begrepp och praxis som ligger till grund för internationella försök att uppnå icke-spridningsavtal och nedrustning av kärnvapen.

Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kommer studenterna att engagera sig i nyckelfrågor som: Vilka är kärnfysikens grundläggande principer (t.ex. grundämnen, isotoper, radioaktivt sönderfall) och kärnbränslecykeln som kan hjälpa oss att förstå vad kärnvapen är och hur de kan upptäckas? Hur har den nuvarande icke-spridnings- och nedrustningsregimen, med sina befintliga fördrag och överenskommelser, utvecklats historiskt? Vilken är dynamiken som leder till eskalering som involverar kärnvapenbeväpnade stater? Vilka är de scenarier där olika typer av kärnvapen kan komma att användas på slagfältet? Vilken dynamik leder till nedtrappning? Vilka är de scenarier under vilka aktörer går med på att begränsa eller överge sin förmåga att tillgripa kärnvapen? Hur konstrueras och förhandlas sådana avtal fram på ett framgångsrikt sätt? Vad innebär en framgångsrik övervakning av avtal och hur kan sådana avtal brytas? Hur interagerar utvecklingen under dessa processer med våra moraliska resonemang och känslor för att generera de beslut vi fattar?

Undervisning

Utöver tvärvetenskapliga föreläsningar kommer kursen att ges genom interaktiva (obligatoriska) seminarier och simuleringsspel. Undervisningsspråket är engelska. Inlämningsuppgifter kan skrivas antingen på engelska eller svenska.

Examination

Examination baseras på studenternas prestationer i att skriva seminarieuppgifter och aktivt delta i seminarier och simuleringar. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller uteblir från ett seminarium eller simulering, kommer hen att behöva lämna in en ersättningsuppgift utöver originaluppgiften.

För att få betyget Godkänd (G) krävs att studenten:

  • Deltar i alla obligatoriska seminarier och simuleringsspel på ett sätt som visar adekvat förberedelse och kunskap om kurslitteratur och begrepp.
  • Får betyget Godkänd på alla seminarieuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin