Beteendeekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG319

Kod
1BG319
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive minst 6 hp från endera av fortsättningskurserna Ekologi, 15 hp, Limnologi, 15 hp eller Evolutionära processer, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Alla djur är selekterade för att vara uppmärksamma på andras beteende, vare sig det gäller artfränder, bytesdjur eller predatorer. Kursen behandlar dessa beteenden som evolverade karaktärer med ett överlevnads- och fortplantningsvärde.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt utvärdera teorier och modeller för sexuell selektion, furagering, parnings- och livhistoriestrategier, socialitet, predation, artbildning, personlighet och kommunikation
  • hantera och redovisa beteendeekologiska problemställningar skriftligt såväl som muntligt
  • genomföra och presentera praktiska beteendeekologiska studier
  • självständigt kritiskt granska vetenskapliga texter och teorier
  • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök.

Innehåll

Sexuell reproduktion, reproduktionssätt och sexuell selektion. Modeller för sexuell selektion, furagering, alternativa parnings- och livshistoriestrategier, samarbete och personlighet. Sambandet mellan sexuell selektion och artbildning, livshistorieteori, sexuell konflikt och partnermanipulation. Sambandet mellan livshistorieteori, energianvändning, predation och överlevnad. Evolution av kommunikation och design av signaler. Orientering om aktuell beteendeekologisk forskning med forskningsförberedande inslag.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar (laborationer och datorövningar), seminarier och grupp- och enskilda litteraturuppgifter. Enskilda arbeten liksom diskussioner och grupparbeten är ett viktigt inslag i kursen. I kursen ingår att hantera och redovisa beteendeekologiska problemställningar skriftligen såväl som muntligen samt självständigt och kritiskt granska vetenskapliga texter och teorier. Deltagande i gruppövningar, seminarier och litteraturuppgifter är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Övningar 5 hp.

Delkursen övningar fordrar aktivt deltagande i gruppövningar (laborationer och datorövningar), seminarier, grupp- och enskilda litteraturuppgifter. Teorikursen omfattas av ett skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin