Populations- och samhällsekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG309

Kod
1BG309
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen genomgången fortsättningskurs Ekologi, 15 hp eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens syfte är att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper i ekologisk teori inom populations- och samhällsekologin samt färdigheter i att använda matematiska modeller som redskap för att förstå populationers utveckling och samhällsekologiska processer. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara hur och varför man använder modeller inom ekologin
  • konstruera populationsmodeller, identifiera jämvikt, analysera stabilitet och undersöka hur jämviktstillstånd är beroende av parametrar (bifurkationsanalys)
  • konstruera grundläggande modeller för inomartsinteraktioner (täthetsberoende populationsdynamik) och mellanartsinteraktioner (predator-bytesmodeller, mekanismer för samexistens)
  • förklara tillämpningen av stadie- och åldersstrukturerad populationsdynamik: demografiska effekter, effekter av olika livshistoriestrategier
  • tillämpa nisch-konceptet och alternativa förklaringsmodeller (t.ex. neutral teori) på biodiversitetsmönster samt att värdera betydelsen av artsammansättning och diversitet för populations- och samhällsdynamiken
  • bedöma betydelsen av interaktioner i födovävar för populationers och samhällens utveckling, samt utvärdera koncept som trofisk dynamik, direkta och indirekta effekter i födovävar
  • förklara betydelsen av rumslig skala för interaktioner inom och mellan populationer samt redogöra för interaktioner mellan metapopulationer och metasamhällen
  • analysera ekologiska data och testa hypoteser, kritiskt granska forskningsresultat/teorier och formulera nya frågeställningar
  • kommunicera vetenskapliga resultat muntligen och skriftligen
  • identifiera och diskutera aspekter kopplade till forskningsetik.

Innehåll

Kursen bygger på studenternas ekologikunskaper från grundläggande kurser och ger en fördjupad kunskap i ekologisk teori. Kursen omfattar en betydande del grupparbeten där stor vikt läggs vid planering av vetenskapligt arbete och bearbetning av ekologiskt datamaterial (datasimulering, numeriska och statistiska beräkningar) som sedan redovisas skriftligt och muntligt. Matematiska och grafiska modeller används för att analysera populations- och samhällsprocesser och med hjälp av dessa tolkas utfall och nya hypoteser formuleras.

Moment ingår där studenterna värderar och kritiskt granskar forskningsresultat utifrån ett vetenskapligt såväl som etiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på fördjupad kunskap om ekologiska processer där grundläggande träning i att hantera ekologisk teori och data för att besvara problemställningar relevanta inom ekologisk forskning är central. Tänkbar tillämpning gäller de sektorer inom samhället som rör ekologi, naturvård och hållbar utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, datalaborationer, seminarier, litteraturuppgifter och projektarbeten. Deltagande i datalaborationer, seminarier, litteraturuppgifter och projektarbeten är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; övningar (datalaborationer, grupparbeten) 5 hp.

Teoridelenexamineras genom ett skriftligt prov. Delkursens övningar fordrar aktivt deltagande i datalaborationer och grupparbeten och följs upp genom muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin