Allmän och molekylär systematik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG393

Kod
1BG393
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen genomgången kurs Alfataxonomiska principer 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och tillämpa principer för avgränsning och identifiering av arter och andra taxa
  • redogöra för fältets centrala koncept samt principer för fylogenianalys, speciellt baserat på parsimonikriteriet
  • diskutera och tillämpa metoder för att generera relevanta molekylära data, främst sekvensdata
  • välja och tillämpa existerande programvara i de moment som ingår i kursen, från att generera relevanta molekylära data till fylogenianalys
  • kritiskt analysera, värdera, sammanställa och presentera resultatet från fylogenianalyser.

Innehåll

Kursen behandlar centrala koncept inom allmän och molekylär systematik, tekniker för insamling av molekylära data och grundläggande metoder för fylogenianalys. Systematiska frågeställningar och metoder för att adressera dessa; fylogenetiska träd, homologibegreppet, klassificering. Fylogenianalys; karaktärer och karaktärskodning, sekvensinpassning, parsimonikriteriet och andra optimalitetskriterier, trädsökning, stickprovsfel och stöd, praktisk fylogenianalys. Avgränsning och identifiering av taxa; artbegrepp, kriterier och metoder för att avgränsa arter i praktiken, identifiering av arter med DNA sekvenser. Molekylära data; typer av molekylära data för fylogenianalys och identifiering, extraktion, amplifiering och sekvensering av DNA.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Delkurser: Teori 5 hp; Laborationer 5 hp

Teoridelen examineras med skriftligt prov, skriftlig rapport och seminarier. Laborationsdelen har obligatorisk

närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin