Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG394

Kod
1BG394
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive antingen Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller genomgången Evolutionära mönster, 15 hp och 3 hp faunistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge studenten verktyg för identifiering av marina evertebrater och inventering av marina miljöer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och namnge vanliga marina evertebrater
  • redogöra för särdragen hos de större grupperna inom Metazoa och klassificera marina evertebrater till större grupp
  • välja och använda litteratur och andra resurser för att identifiera marina evertebrater
  • välja lämpliga insamlingstekniker och genomföra marina inventeringar.

Innehåll

Kursen omfattar studier av marina evertebrater och biotoper, med fokus på systematisk mångfald. Tonvikten ligger på färdighet i bestämningsarbete. Marina evertebrater; fyla inom Metazoa, deras byggnad, karaktärer som används för identifiering och terminologi. Litteratur och resurser för identifiering av marina evertebrater; faunaverk, checklistor, primärlitteratur, databaser och andra resurser på Internet, referenssamlingar och museer. Marina miljöer; olika marina biotoper och deras karaktärsorganismer, verktyg för provtagning i olika biotoper.

Undervisning

Undervisningen ges i form av nätundervisning, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier. De praktiska momenten och fältstudierna genomförs vid en marin fältstation.

Examination

Delkurser: Teori 2 hp; praktik 3 hp

Teoridelen examineras med projektuppgift (bestämningsnyckel). Praktikdelen har obligatorisk närvaro och examineras med duggor.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin