Neurobiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG207

Kod
1BG207
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 60 hp i biologi inklusive 1) Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, samt genomgången kurs Cellbiologi 15 hp, eller 2) Biologi A: mönster och processer, 22,5 hp eller Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp, samt genomgången kurs Cellbiologi 15 hp.

Mål

Kursens syftar till fördjupad kunskap om molekylär och cellulär neurobiologi och grundläggande kunskap om allmän neurobiologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för nervcellers och gliacellers struktur och funktion
  • beskriva hur nervsystemet bildas och hur nervceller är kopplade i nervcellskretsar som styr kroppens funktioner och olika beteenden
  • beskriva organisationen av det centrala nervsystemet, autonoma nervsystemet och det perifera nervsystemet, inklusive sinnesorganens struktur och funktion och motorik, samt kunna beskriva och analysera hur samspelet mellan nervsystem via olika signalsubsanser påverkar kroppens funktioner
  • redogöra för några av nervsystemets funktioner såsom reglering av motorik, motivation, smärta, minne och känslor, samt hur dessa kan vara felaktiga i neurologiska och neuropyskiatriska sjukdomar
  • analysera ett givet teoretiskt problem, identifiera kunskapsluckor och hämta kunskap från relevant vetenskaplig litteratur
  • redogöra för grundläggande och avancerade neurobiologiska teknikeri
  • identifiera och tillämpa en lämplig metod teoretiskt eller praktiskt för att belysa en aktuell forskningsfråga
  • sammanställa och presentera en litteraturstudie och utveckla förmågan att kritiskt analysera och diskutera forskning genom att granska texter i vetenskapliga artiklar
  • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till vetenskaplig verksamhet.

Innehåll

Kursen omfattar molekylär och cellulär neurobiologi och fokuserar på allmän neurobiologi. Tyngdpunkten läggs på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans. Kursens inledning fokuserar på neuroanatomi och grundläggande neurocellulära mekanismer såsom elektrisk och kemisk signalering. Därefter beskrivs mer avancerade funktioner i nervsystemet från molekylär till en högre integrerad nivå, exempelvis de olika sinnena (syn, lukt, osv.), motorik, belöningssystem, emotioner och smärta. Kursen beskriver också aktuella metoder inom neurovetenskaplig forskning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, fallseminarier och litteraturseminarier.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs deltagande i obligatoriska moment (seminarier, laborationer, litteraturstudie samt presentation, löpande examinationer, såsom en eller flera duggor t.ex. halvtidskontroll) samt godkänt resultat på tentamen. Skriftlig tentamen 9 hp, laborationer 2 hp, seminarier 2 hp, litteraturstudie 1 hp och duggor 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin