Avancerad masspektrometri

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB159

Kod
1KB159
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive Separation och masspektrometri, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • jämföra olika joniseringskällor med avseende på deras teoretiska och praktiska skillnader, och redogöra för vanligt observerade jonfenomen,
  • jämföra och kontrastera instrumentella utvecklingar inom masspektrometri och jonmobilitetsmasspektrometri, och bedöma deras användbarhet inom utmanande områden av analytisk kemi,
  • redogöra för provberedning, analys och datautvärderingsmetoder för proteinanalys i modern masspektrometribaserad proteomik,
  • motivera tillvägagångssätt för riktad och icke-riktad analys inom modern masspektrometribaserad metabolomik och masspektrometri avbildning,
  • utföra experimentellt arbete med MS-instrumentering och tillämpa moderna datautvärderingsverktyg på komplexa datauppsättningar för att extrahera den rika information som är tillgänglig från optimerade analytiska metoder,
  • kritiskt analysera MS-relaterade problem och deras lösningar, och ta fram en skriftlig redogörelse av litteraturresultat i form av en vetenskaplig artikel.

Innehåll

Moderna metoder för jonisering av prover och de praktiska begränsningarna av molekylär täckning i olika joniseringstekniker. Observerade jonfenomen som rymdladdningseffekter och jonfragmentering. Beskrivning och motivering av designen av avancerad högupplöst instrumentering (TOF, FT-ICR-MS, Orbitrap). Demonstration och diskussion av banbrytande applikationsområden inklusive metabolomik, proteomik och rumslig masspektrometri. Förutsättningar och möjligheter som erbjuds för olika kombinationer av separations- och avbildningstekniker kopplade till masspektrometri, med både kvalitativa och kvantitativa analytiska aspekter. Demonstration och diskussion av beräkningsverktyg relaterade till dataanalys. Avancerade aspekter av masspektrometri i ett valt forskningsämne utforskas i en litteraturöversikt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner, laborationer, demonstrationer, seminarier och kommunikationsträning (muntlig och skriftlig).

Examination

Skriftligt prov (7,5 hp). Laborationerna tillsammans med muntlig och skriftlig redovisning motsvarar 7,5 hp. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Laborationer, seminarier och kommunikationsträning är obligatoriska moment. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kursen 1KB158 Avancerad masspektrometri, 10.0 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin