Finansiella derivat

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA209

Kod
1MA209
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 40 hp matematik. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys II. Sannolikhetsteori I, Sannolikhet och statistik eller Matematisk statistik KF. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
  • genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
  • redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
  • tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
  • återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.

Innehåll

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov kombinerat inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin