Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL931

Kod
1DL931
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle inklusive Algoritmer och datastrukturer I. Genomgången Distribuerade informationssystem. Genomgången Databasteknik I. Genomgången Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt utveckla och analysera ett tekniskt system
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ett givet tekniskt område samt självständigt söka och inhämta nya kunskaper inom detta
 • självständigt och i grupp identifiera, formulera och lösa problem på ett ingenjörsmässigt sätt, samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • redovisa och kritiskt granska ett arbete muntligt och skriftligt på engelska.

Specifikt ska studenten kunna:

 • i grupp planera, designa, utveckla och presentera en webb- eller mobilapplikation
 • väga kraven och behoven vid design av applikationen för att kunna välja vilka specifika tekniska lösningar som är bäst anpassade inom ramen för de tekniska begränsningar som gäller
 • tillämpa kunskap om människans egenskaper vid design och konstruktion av tekniska system, speciellt metoder och tekniker för att utforma och utvärdera användargränssnitt
 • använda verktyg såsom databaser, plattformar/ramverk för applikationer, samt säkerhetslösningar

Innehåll

Kursdeltagarna ska i en mindre grupp (2-4 personer) konstruera en applikation; det ställs krav på teknisk funktionalitet, säkerhet, användbarhet, dokumentation och presentation. Uppgiften fungerar som ett gesällprov som integrerar tidigare kurser; den kräver dessutom inhämtning av ny kunskap.

Undervisning

Uppföljning av projektets framskridande sker genom projektplan, delrapport och slutrapport.

Undervisningen består i övrigt av handledning och tillhandahållandet av studiematerial.

Tillgång till material, i form av föreläsningar och/eller självstudiematerial, om

 • projektplanering, dokumentation och rapportering, iterativ systemutveckling, prototyp-driven utveckling
 • människans egenskaper, dvs. beteendevetenskap, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer, och konsekvenser för utformning av datoriserade tekniska system, samt processen att utforma sådana system.
 • olika verktyg och tekniska lösningar för webb- och mobilapplikationer: databaser, plattformar/ramverk för applikationer, samt säkerhetslösningar (elektroniska signaturer, kryptering)
 • rapportskrivning.

Examination

Alla projekt presenteras i ett slutseminarium. För varje projekt utses en opponerande projektgrupp. Examination sker genom aktivt deltagande i projektarbetet, aktivt deltagande i seminarier, godkänd opponering samt godkänd slutrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin