Nordens geodynamik - från arkeikum till idag

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP038

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, 3) 90 hp teknik och 30 hp geovetenskap, eller 4) 90 hp geologi. Genomgången Mineralogi och gemmologi samt Metamorfa och metasomatiska processer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera tektoniska processer och resulterande fenomen i olika skala,
  • redogöra för plattektoniska processer och jordskorpans utveckling med fokus på fennoskandisk geologi,
  • koppla geologiska processer till olika tektoniska miljöer,
  • redogöra för hur isotopgeologi används för att förstå orogena processer,
  • förklara den geologiska utvecklingen av fennoskandisk berggrund från arkeikum till idag.

Innehåll

Kursens fokus ligger på bildning av äldre tillika unga och aktiva orogeneser samt uppkomst av (paleo)havsbassänger. Den tektoniska utvecklingen, från arkeikum till fanerozoikum, i de Nordiska länderna jämförs med liknande, moderna accretions- och kollisionsbergskedjebildningar i t. ex Anderna, Nya Zeeland och Himalaya. Kursen omfattar den berggrundsgeologiska utvecklingen i Norden och inkluderar dess magmatiska, metamorfa och strukturella utveckling, kopplingen mellan malmbildning och orogena processer, geokronologi och geokronologiska metoder samt samhällsnyttan. Identifiering av typiska magmatiska och metamorfa bergarter från olika nordiska orogeneser.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, case-baserat lärande och praktiska övningar.

Examination

Övningar och presentation (4 hp). Skriftlig tentamen (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1MP006 Regional geologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin