Turbulens och mikrometeorologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME405

Kod
1ME405
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik, 35 hp fysik och Atmosfärens och klimatets fysik, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva det atmosfäriska gränsskiktet (atmosfären närmast jordytan) både över land och hav
  • tillämpa de fysikaliska lagarna för det atmosfäriska gränsskiktet
  • applicera grundläggande turbulensteori på atmosfären
  • kvantifiera och förstå hur impuls, värme och vattenånga transporteras i atmosfären
  • beskriva hur meteorologiska mätningar genomförs i gräns- och ytskiktet
  • på ett fysikaliskt relevant sett analyserar mätningar från ytskiktet
  • beskriva processer på mesoskalan som är kopplade till gränsskiktet, skiktningen och terrängen

Innehåll

Det atmosfäriska gränsskiktet. Ytskiktet. Ekmanskiktet. Grundläggande turbulensteori. K-teori. Monin-Obukhovs similaritetsteori. Fri konvektion. Resistanser. Interna gränsskikt. Den logaritmiska vindlagen. Mätningar från gränsskiktet och ytskiktet, profil- och turbulens. Bowen förhållandet. Spektralanalys. Flöde av impuls, värme och vattenånga. Low-level jet. Interna gränsskikt. Termiska cirkulationer, t.ex. sjöbris. Terrängens inflytande på vindar. Djup konvektion. Vågor i atmosfären orsakade av terräng och vindskjuvning.

Undervisning

Undervisning sker i första delen (gränsskikt och turbulens) utifrån ett antal fall och kompletterande föreläsningar (Case metoden). I andra delen (mesoskaliga processes kopplade till gränsskiktet) sker undervisningen i form av föreläsningar, samt laboration med rapportskrivning och muntlig presentation.

Examination

Skriftlig examination som salstenta (gränsskikt och turbulens, 10 hp) och hemtentamen (mesoskalig meteorologi, 4 hp). För godkänd genomgången kurs krävs även godkänd laboration med inlämningsuppgift och presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin