Digitalteknik och elektronik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE717

Kod
1TE717
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Envariabelanalys. Linjär algebra och geometri I. En av kurserna Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik och Programmering ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda oscilloskop och multimeter för mätning av elektrisk ström och spänning,
 • utnyttja kretsteori för att analysera resistiva nät samt för att designa sådana nät för grundläggande signalkonditionering,
 • använda jω-metoden för att analysera kretsar med kondensatorer och spolar,
 • analysera och designa kretsar med operationsförstärkare för grundläggande funktioner såsom förstärkning och signaladdition,
 • konstruera och realisera kombinatoriska nät samt synkrona sekvensnät som implementerar givna logiska funktioner respektive tillståndsmaskiner samt enkla filter,
 • konstruera och realisera enkla kopplingar med dioder och transistorer,
 • använda ett simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar, hämta in information från sensorer till en enkortsdator, såväl enkla analoga komponenter som digitala
 • kommunicera med externa enheter med hjälp av serieprotokoll som t.ex. I2C eller SPI, samt redogöra för protokollens uppbyggnad,
 • ställa ut styrsignaler från en enkortsdator till perifera elektriska kretsar som till exempel digital-till-analog omvandlare, LCD-skärm, m.m.
 • att med hjälp av en enkortsdator realisera ett enkelt styr- eller övervakningssystem,
 • skriftligt och muntligt presentera en genomförd projektuppgift.

Innehåll

Kretsteori, grundläggande elektrisk mätning. Analoga grundkomponenter som motstånd, kondensatorer, dioder, transistorer, operationsförstärkare samt grundläggande sensorer. Digitala grundkretsar, Boolesk algebra, minimeringstekniker. Introduktion till simuleringsprogramvara. Analys och syntes av kombinatoriska kretsar och synkrona sekvenskretsar. Analog till digital- och digital till analog-omvandlare. Introduktion till enkortsdator. Serieprotokoll. Projektarbete som behandlar konstruktion och realisering av ett inbyggt system för styrning eller övervakning av ett fysiskt system, alternativt kommunikation mellan flera inbyggda system.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, och handledning av projekt.

Examination

Kursen examineras med ett skriftlig prov (4 hp), muntliga och skriftliga redovisningar av laborationer (2 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektarbete (4 hp) som alla ligger till grund för slutbetyget.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin