Beräkningsfysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA573

Kod
1FA573
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer och Kvantfysik/Kvantfysik F. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur numeriska metoder kan utvecklas
  • tillämpa sina praktiska erfarenheter på fysikaliska problem
  • redogöra för till vilka vetenskapliga problem de olika metoderna kan användas
  • redogöra för den roll som datormodeller och simuleringar spelar vid undersökningar av fysikaliska system inom materialteknik

Innehåll

Översikt och fördjupning av numeriska metoder. Kursen fokuseras mot praktiska aspekter av beräkningsfysik och innehåller upplägg och skrivande av programvara för att lösa fysikaliska problem, särskilt inom molekyldynamik, statistisk fysik, och materialfysik. Olika aspekter av molekyldynamiksimuleringar, t.ex. noggrannhet hos parpotentialer och längden på tidsteg kommer att belysas. Olika aspekter av stokastiska och deterministiska simuleringar t.ex. Monte Carlo simuleringar och Langevin simuleringar.. Numeriska aspekter av elektronstrukturberäkningar med "tight-binding"-approximationen kommer att behandlas tillsammans med Hartree-Fock och densitetsfunktionalteori.

Undervisning

Stark tonvikt på datorlaborationer och projektarbete; därtill lektioner och seminarier.

Examination

Datorlaborationer och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin