Strängteori II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA162

Kod
1FA162
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp i teknik/naturvetenskap. Strängteori I ska vara genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • härleda spektrum av strängar i olika bakgrunder, t.ex. i närvaro av D-bran eller kompakta dimensioner
  • använda T-dualitetstranformationer på öppna och slutna strängar
  • förklara de karakteristiska egenskaperna hos elektrodynamiken på D-bran,inkluderande T-dualitet samt skillnaderna gentemot Maxwells teori
  • förklara den grundläggande idén bakom supersträngen samt världsyte- och målrumssymmetri
  • redogöra för strängdualiteter och AdS/CFT-korrespondansen
  • beskriva ett sätt på vilket standardmodellens partiklar kan erhållas ur strängteori
  • förklara hur svarta hål beskrivs ur strängteoriperspektiv, hur deras mikrotillstånd kan räknas och vad deras roll är i AdS/CFT korrespondensen
  • förklara hur strängväxelvärkan behandlas i teorin

Innehåll

Bosoniska strängar och supersträngar i olika bakgrunder, D-bran, kompakta dimensioner och T-dualitet, Born-Infeld-elektrodynamik, grundläggande om supersträngar, supersymmetri och strängdualiteter, strängtermodynamik och svarta hål, AdS/CFT-korrespondensen, strängväxelvärkningar

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Hemuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin