Symmetri i fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA158

Kod
1FA158
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Analytisk mekanik och Speciell relativitetsteori ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • skilja mellan gaugesymmetrier och globala symmetrier,
  • analysera gruppers roll för att generera symmetritransformationer,
  • tillämpa symmetriprinciper inom kvantfältteori,
  • redogöra för grundläggande begrepp för spontant symmetribrott,
  • hitta icke-triviala lösningar i kvantfältteori.

Innehåll

Gaugesymmetrier och globala symmetrier, tillämpningar av gruppteori för symmetrier, icke-abelska gaugeteorier, spontant symmetribrott och Goldstones teorem, Breit-Englert-Higgs-effekten.

Icke-triviala klassiska lösningar: Kinks, vortices, Skyrmions och magnetiska monopoler.

Kvantisering av gaugefält, Faddeev-Popov-förfarandet och Ward-identiteterna, Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST) symmetri, supersymmetri.

Undervisning

Föreläsningar i seminarieform med aktivt deltagande.

Examination

Skriftlig tentamen i kombination med frivilliga inlämningsuppgifter som kan ge bonus vid tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin