Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE274

Kod
4PE274
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Pedagogiskt ledarskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • kritiskt värdera och tillämpa teorier om professionellt lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
  • redogöra för och problematisera organisatoriskt lärande och lärande organisationer
  • analysera utbildningsorganisationers kulturer och föreslå lämpliga förändringsstrategier
  • diskutera ledning i och av utbildningsorganisationers förändringsarbete på ett kritiskt sätt
  • kritiskt granska olika förändringsstrategier och deras tillämpning

Innehåll

  • Professionellt lärande och utveckling
  • Organisatoriskt lärande och lärande organisationer
  • Kulturens och kontextens betydelse för organisationers utveckling
  • Perspektiv på ledning av förändringsarbete

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Samtliga seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga och muntliga uppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt kursen Ledning av kunskapsprocesser i organisationer (2PE075) och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin