Syntes av batterimaterial

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB729

Kod
1KB729
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Batteriteknik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 60 hp kemi och/eller kemiteknik. Antingen (1) genomgången kurser Introduktion till energilagring och Materialkemi för batterier: eller (2) Materialkemi 10 hp samt genomgången Materialtillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara principerna bakom olika tillverkningsmetoder för batterimaterial,
  • utvärdera valet av syntes för material som används i batterier baserat på karaktären av kemiska bindningsinteraktioner och resulterande atomära och elektroniska strukturer samt mikrostrukturer,
  • föreslå syntesmetoder och utvärdera lämpligheten av olika val med hänsyn till utrustning, materialrenhet, reaktivitet, risknivå, och nödvändig atomär och elektronisk struktur, mikrostruktur och egenskaper hos produkten,
  • syntetisera ett elektrodmaterial via flera vägar, bedöma och utvärdera resultaten.

Innehåll

Fastfassyntes, lösningsbaserad syntes, ytbeläggning och behandling, polymerer, nanopartiklar och nanostrukturerade material, porösa föreningar. Fördelar och nackdelar med varje syntesmetod för batterimaterial kommer att tas upp och studenterna kommer att få praktisk erfarenhet i att syntetisera ett viktigt batterimaterial via flera vägar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). Betyget baseras på det skriftliga provet, efter övriga delar i kursen är godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurser som inte kan ingå i examen tillsammans med Syntes av Batterimaterial:

Introduktion till materialsyntes och karaktärisering 1KB277

Materialsyntes och karaktärisering 1KB280

Materialtillverkning II 1KB262

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin