Examensarbete i byggteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE412

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE412
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Genomgången kurs Utredningmetodik för ingenjörer, varav 1 hp ska vara avklarad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
  • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • tillämpa förvärvade kunskaper
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • visa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Examensarbetet görs inom huvudområdet teknik. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Uppgiften för examensarbetet skall dessutom passa ihop med programmets mål och programmets egna riktlinjer för vad som är lämpliga examensarbeten.

I kursen ingår även inläsning av utvald fördjupningslitteratur.

Examensarbetet skall medföra kontakter inom näringsliv eller forskning.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin