Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV202

Kod
1GV202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar energiomställning G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Introduktion till hållbar energiomställning eller Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och perspektiv inom vetenskapsteori
  • redogöra för och tillämpa några vanligt förekommande kvantitativa och kvalitativa metoder för materialinhämtning och analys
  • redogöra för grundläggande statistiska metoder och begrepp som kan användas för att beskriva och analysera energidata
  • kritiskt reflektera över vetenskapligt arbete, inklusive etiska aspekter
  • tillämpa grunderna i vetenskapligt rapportskrivande

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteori och den vetenskapliga arbetsprocessen i en tvärvetenskaplig kontext. I kursen presenteras ett urval kvantitativa och kvalitativa angreppssätt och metoder som är relevanta i ett energisammanhang, av vilka några tillämpas praktiskt. Särskild betoning läggs på förståelse för statistiska metoder och analys. Etiska perspektiv och kritisk reflektion är också viktiga teman på kursen. Här ryms till exempel reflektion gällande vetenskapliga angreppssätt, överväganden, genomförande och dokumentation. Kursen ger även övning i vetenskapligt skrivande, samt att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Examination

Skriftliga inlämningar, deltagande i seminarier och praktiska metodövningar (6 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV171, Vetenskaplig metod I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin