Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE286

Kod
4PE286
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår I Masterprogrammet I utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • väl känna till hur makt, eliter och elitutbildning har begreppsliggjorts inom skilda traditioner med relevans för utbildningssociologin
  • kritiskt värdera den vetenskapliga användbarheten i begreppsliga redskap och forskningsmetoder som används i studiet av makt, eliter och elitutbildningar
  • analysera förhållandet mellan makt, eliter och elitutbildningar i ett historiskt perspektiv och i skilda länder
  • analysera globaliseringens betydelse för makt, eliter och elitutbildningar
  • kritiskt undersöka hur makt utövas, förmedlas och byggs upp i skilda sociala kontexter

Innehåll

Kursen fokuserar på relationerna mellan makt, eliter och elitutbildning. I ett historiskt och komparativt perspektiv undersöks förhållandet mellan eliter och maktfältets struktur i olika länder. Vidare utforskas den roll utbildningsinstitutioner spelar i selektionen till och reproduktionen av eliter och maktens fält. Kursen tar även upp teoretiska och metodologiska frågor relaterade till studiet av makt, eliter och elitutbildning, som hur globaliseringens betydelse kan förstås och studeras och hur makt utövas, medieras och byggs upp i skilda sociala och historiska sammanhang, exempelvis under kolonialismen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin