Byggnadsmaterial

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE442

Kod
1TE442
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Genomgången kurs Introduktion till byggteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande materialegenskaper i byggnadsmaterial,
  • redogöra för materialens beständighet och nedbrytningsmekanismer,
  • redogöra för sammansättning och egenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen,
  • genomföra enkla beräkningar av hållfasthet och deformationer som typiskt uppstår i byggnadsmaterial,
  • tillverka betong samt utvärdera hållfastheten hos den tillverkade betongen,
  • genomföra enkla livscykel- och livscykelkostnadsanalyser för de vanligaste byggnadsmaterialen,
  • motivera materialval utifrån miljö och hälsoaspekter,
  • redogöra för olika typer av förnybara byggnadsmaterial,
  • författa en rapport, inklusive formulering av problem och syfte baserat på litteraturstudie,
  • kommunicera vetenskapliga resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Materialens strukturella uppbyggnad, från bindningstyper till makrostruktur, tex. porositet och densitet. Sammansättning och egenskaper hos betong, stål, träbaserade material, plaster, isoleringsmaterial, tegel, puts, murverk och ytbeläggningsmaterial. Grundläggande hållfasthetslära och deformationer av last samt materialens volymbeständighet med fokus på fukt- temperatur- och ålderspåverkan. Materialens beständighet inkluderande kemiska, fysikaliska och biologiska angrepp samt strålningsangrepp. Tillverkning av och egenskaper för byggnadsmaterial. Hållbarhetsaspekter relaterat till byggmaterial. Metodik för livscykel- och livskostnadsanalyser. Litteraturstudie, rapportskrivning samt formulering av mål och syfte. Sunda och miljöprofilerade materialval. Tillverkning och hållfasthetsprovning av betong.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och laborationer. Instuderingsuppgifter och seminarier.

Examination

Skriftliga tentamina i teori (2 hp) och beräkning (2 hp). Aktivt deltagande i seminarier (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av rapport (2 hp) och aktivt deltagande i och rapportering av laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 1TE433 Byggnadsmaterial samt byggnadsmaterialdelen i 1TE408 Byggteknik II och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin