Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA532

Kod
1FA532
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 14 mars 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskrav

30 hp fysik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över och bedöma möjliga val av innehåll och metoder inom fysikämne med hänsyn till elevers lärande
  • visa kunskaper och färdigheter i fysikdidaktik inklusive metodik i olika undervisningssituationer
  • visa god skriftlig och muntlig förmåga till stöd för undervisningen i fysik
  • redogöra för och diskutera resultat från fysikdidaktisk forskning
  • reflektera över och analysera undervisning och lärande i fysik utifrån fysikdidaktiska perspektiv
  • planera, förbereda och genomföra ämnesdidaktiskt baserad undervisning i fysik.

Innehåll

Centrala fysikdidaktiska forskningsresultat och deras tillämpning vid utformning av undervisning. Metodik.

Planering av bedömning och betygsättning i förhållande till undervisningens utformning. Kommunikativa förmågor. Vardagskoppling, konceptuellt baserad undervisning och vetenskaplig bildning. Aktivt lärande och kommunikation inom fysikens ämneskultur. Lärande och bedömning av allmänna och ämnesspecifika färdigheter och förmågor i fysik.

Undervisning

Seminarier och lektioner.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt avslutande ämnesdidaktiskt projekt som redovisas muntligt och skriftligt. Aktivt deltagande vid seminarier och lektioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin